Сочинение На Тему На Уроку Роднай Мовы

  • 15 Comments!
Сочинение На Тему На Уроку Роднай Мовы Average ratng: 10,0/10 5805votes

Ћова Ц духоҐны скарб народа - ≤ншае (cачыненне) ћова – духоҐны скарб народа Iншае »ншае ћова – духоуны скарб народа ћова – духоуны скарб народа сачынение сачыненiе 'Ќарод выражае с€бе найпаҐней ≥ найдакладней у мове сваей - п≥сॠу X≤X ст. В€домы pycк≥ л≥нгв≥ст ≤. —разнеҐск≥, - Ќарод ≥ мову нельга Ґ€в≥ць адно без аднаго'.

Ал≥ грамадства параҐнаць з жывым арган≥змам, то мову можна назваць нервовай с≥стэмай, €ка€ наладжвае Ґ арган≥зме сув€з≥ пам≥ж €го клеткам≥. Јле мова - гэта не тольк≥ сродак, з дапамогай €кога людз≥ наладжваюць сув€з≥, абменьваюцца ≥фармацы€й, €на - своеасабл≥вае люстэрка жыцц€ ≥ працы народа, €го грамадскага ≥ культурнага разв≥цц€. Ћова адлюстроҐвае жыццЄвы вопыт народа, асабл≥васц≥ €го мысленн€ ≥ пc≥x≥к≥, маральна-этычны€ ≥ эстэтычны€ нормы. Јд пакаленн€ да пакаленн€ беларуск≥ народ замацоҐвॠҐ слове сваЄ бачанне свету, свой вопыт €го пазнанн€, ад эпох≥ да эпх≥ Єн выпрацоҐвॠразнастайны€ сродк≥ дл€ перадачы думак, пачуцц€Ґ.

Ѕрыродны€ Ґмовы ≥ геаграф≥€ кра≥ны, узровень народнай гаспадарк≥ ≥ кантакты з ≥ншым≥ народам≥, характар грамадскай думк≥, культуры, мастацва - усе в€л≥к≥€ ≥ малы€ асабл≥васц≥ жыцц€ нашага народа адлюстравал≥с€ Ґ мове. ЋоҐна€ культура беларускага народа надзвычай багата€ ≥ самабытна€. Яна Ґвасоблена Ґ поҐных чароҐнага хараства песн€х, у афарбаваных м≥ф≥чнасцю легендах, паданн€х ≥ дасц≥пных, мудрых прыказках, у адмысловых загадках ≥ маг≥чна-та€мн≥чых замовах, у трапных выслх ≥ дасканалых па форме ≥ мастацк≥х €касц€х казках, у творах мастацкай, навуковaй л≥таратуры ≥ г.д.

√эты€ моҐны€ скарбы раскрываюць нам г≥сторыю народа, сведчаць пра €го сацы€льны ≥нтэлект, далучаюць нас да маральных, эстэтычных каштоҐнасцей, створаных народам за стагоддз≥, дапамагаюць зразумець €го ф≥ласоф≥ю, мастацк≥€ вобразы, авалодаць сакрэтам≥ €го моватворчай дзейнасц≥. «ахоҐваючы духоҐную спадчыну народа, замацоҐваючы Ґ слове Ґсе тое, што прын€та называць культурай, мова €днае нашчадкॠ≥ продкаҐ, зв€звае м≥нулае з сучасным ≥ будучым. Прохождение Игры Принц Персии Схватка С Судьбой Видео. Ћова – гэта адна з найважнейшых прыкмет нацы≥, падмурак этн≥чнага самаҐсведамленн€ народа.

Паведамленне на роднай мове. Гэта незатейлива, мы вывучаем мову. Таму, што мова не выкарсто. Родимая мова не менш кашто. Топики (устные темы по английскому язычку). Склонное сочинение на тему: Якая цудо. Дэвіз урока: Беларусам я радзіўся Яны пішуцца і вымаўляюцца па рознаму. Ужываюцца для супастаўлення, параўнання, надаюць мове выразнасць.

“ак, паводле перап≥су 1989 г., 80,2% беларусॠ(з агульнай колькасц≥ 10 млн. ЖыхароҐ рэспубл≥к≥ 7 млн. Складаюць беларусы) ≥ 65% ус€го насельн≥цтва Ѕеларус≥ л≥чаць сваей роднай мовай беларускую. √эта азначае, што этн≥чна€ функцы€ (быць с≥мвалам нацы≥, кансал≥даваць народ ≥ адрозн≥ваць €го ад ≥ншых этнасаҐ) пераважае Ґ беларускай мовы над камун≥катыҐнай. ” с≥лу пэҐных г≥старычных, сацы€льных ≥ геапал≥тычных прачын беларуска€ мова не стала пакуль асноҐным ≥ адз≥ным сродкам камун≥кацы≥ Ґ нашай рэспубл≥цы.

Ƒл€ большасц≥ жыхароҐ Ѕеларус≥ гэтую ролю выконвае руска€ мова. Як ≥ншы€ нацы€нальны€ мовы, сучасна€ беларуска€ мова выступае Ґ дзвюх разнав≥днасц€х: л≥таратурнай ≥ народна-ды€лектнай. Ожна€ з гэтых разнав≥днасцей мае свае сферы Ґжыванн€ ≥ свае формы бытаванн€. Ћ€сцовы€ гаворк≥ тэрытары€льна ≥ функцы€нальна абмежаваны. Яны ≥снуюць у вуснай форме ≥ выкарыстоҐваюцца пераважна €к сродак знос≥н с€род сельск≥х жыхароҐ. Ћ≥таратурна€ мова абслугоҐвае (паралельна з рускай) розны€ сферы дзейнасц≥ беларускага народа, з'€Ґл€ецца пол≥функцы€нальнай. √эта мова школы, друку, радые, тэлебачанн€, мастацкай л≥таратуры, гуман≥тарнай навук≥ ≥ г.д.